студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ
ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ (детаљније)
Јавне набавке у 2015. години
26.01.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку добара - Набавка електричне енергије Број: ЈН - 01/2015 (26.01.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара у отвореном поступку - електричне енергије за потребе потрошача прикљученог на дистрибутивни систем на адреси: Београдска пословна школа - висока школа струковних студија, Београд, Краљице Марије 73, Број: ЈН 01/2015 (26.01.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈН 01/2015 – НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ(16.04.2015.)


02.02.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА - У првој фази квалификационог поступка - набавка пића за бифе школе Број: ЈН - 02/2015 (02.02.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - признавање квалификације за: набавку пића за бифе Школе број 02/2015 квалификациони поступак - прва фаза, Број ЈН - 02/2015 (02.02.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈН 02/2015 – НАБАВКА ПИЋА ЗА БИФЕ ШКОЛЕ (20.03.2015.)


04.02.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка рачунара Број: ЈНМВ-03/2015 (04.02.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – РАЧУНАРИ (ОЗНАКА У ОРН -30213000), БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-03/2015 (04.02.2015.)
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности добара - РАЧУНАРИ (ОЗНАКА У ОРН -30213000), БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-03/2015 (09.02.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка рачунара Број: ЈНМВ-03/2015 (09.02.2015.)
ПИTAЊА И OДГOВOРИ НA ЗAХTEВ ЗA ДOДATНИM ИНФOРMAЦИJAMA ИЛИ ПOJAШЊEЊИMA КOНКУРСНE ДOКУMEНTAЦИJE, БРОЈ JНMВ-03/2015 (09.02.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈНМВ 03/2015 (06.03.2015.)

13.02.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка материјала за одржавање хигијене, Број: ЈНМВ-04/2015 (13.02.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-04/2015 (13.02.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈНМВ 04/2015 – НАБАВКА ДОБАРА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПАРТИЈА 1. Средства за чишћење (12.03.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈНМВ 04/2015 – НАБАВКА ДОБАРА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПАРТИЈА 2. Тоалет папир и убруси (12.03.2015.)

11.03.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ - 05/2015 (11.03.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ - 05/2015 (11.03.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈНМВ 05/2015 (25.03.2015.)

12.03.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - У поступку јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал Број: ЈНМВ - 06/2015 (12.03.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-06/2015 (12.03.2015.)
Питања и одговри на захтев за додатним појашњењем Кнкурсне документације за ЈНМВ-06/2015 Партија 3 (13.03.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈН 06/2015 – НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ПАРТИЈА 1. Хартија за штампу и фотокопир папир (03.04.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈН 06/2015 – НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ПАРТИЈА 2. – Остали канцеларијски материјал (03.04.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 06/2015 ЗА Партија 3 – ТОНЕРИ (03.04.2015.)

15.04.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Канцеларијски материјал – Партија 3. Број: ЈНМВ-07/2015 (15.04.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПАРТИЈА 3.ТОНЕРИ. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-07/2015 (15.04.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈН 07/2015 – НАБАВКА ДОБАРА КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ПАРТИЈА 3. – Тонери (08.05.2015.)

15.04.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ-08/2015 (15.04.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле. БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-08/2015 (15.04.2015.)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ-08/2015, (20.04.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈНМВ 08/2015 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ (08.05.2015.)

16.04.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Потрошни материјал (браварски, столарски,водоинсаталациони) Број: ЈНМВ - 09/2015 (16.04.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – Потрошни материјал (браварски, столарски, водоинсталатерски). БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-09/2015 (16.04.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈН 09/2015 – НАБАВКА ДОБАРА ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (БРАВАРСКИ,СТОЛАРСКИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ) (08.05.2015.)

04.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности услуга – ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА, ЈНМВ 10/2015 (04.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-10/2015 (04.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 10/2015 Партија 1. Eлектронски медији (21.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ И РЕКЛАМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 10/2015 Партија 2. Штампани медији (21.05.2015.)

05.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Службена радна одећа и обућа, Број: ЈНМВ-11/2015 (05.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – службена радна одећа и обућа, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-11/2015 (05.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – СЛУЖБЕНА РАДНА ОДЕЋА И ОБУЋА ЈНМВ 11/2015 (21.05.2015.)

06.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пића за бифе школе Број: ЈНМВ - 12/2015 (06.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – пића за бифе Школе, БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-12/2015 (06.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈН 12/2015 – НАБАВКА ДОБАРА ПИЋЕ ЗА БИФЕ ШКОЛЕ (26.05.2015.)

12.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге превентивног одржавања опреме по партијама ЈНМВ 13/2015 (12.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ ЈНМВ-13/2015 - УСЛУГЕ ПРЕВЕНТИВНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ (12.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 13/2015 ПАРТИЈА 1. - Услуге одржавања система за неприкодно напајање (04.06.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 13/2015 ПАРТИЈА 2. - Услуге одржавања фотокопирне опреме (04.06.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ПРЕВЕНТИВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 13/2015 ПАРТИЈА 3. - Услуге одржавања штампача (04.06.2015.)

13.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У првој фази квалификационог поступка - Набавка резерних делова са уградњом по партијама Број: ЈН - 14/2015 (13.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА квалификациони поступак - прва фаза за набавку добара - резерни делови са уградњом: за рачунарску опрему, за фотокопирну опрему, факсова, за електр. и електричну опрему - уређаји за неспрекидно напајање по партијама број ЈН - 14/2015 (13.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈН 14/2015 НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ СА УГРАДЊОМ ПО ПАРТИЈАМА ЗА - Партија 1. Резерни делови са уградњом за рачунарску опрему (29.06.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈН 14/2015 НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ СА УГРАДЊОМ ПО ПАРТИЈАМА ЗА - Партија 2. Резерни делови са уградњом за фотокопирну опрему (29.06.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЗА ЈН 14/2015 НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРНИ ДЕЛОВИ СА УГРАДЊОМ ПО ПАРТИЈАМА ЗА - Партија 3. Резерни делови са уградњом за електр.и електричне опреме- уређаји за неспрекидно напајање (29.06.2015.)

13.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности добара - Гориво за путничке аутомобиле Број: ЈНМВ – 15/2015 (13.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – гориво за путничке аутомобиле БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈНМВ-15/2015 (13.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ЈНМВ 15/2015 – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ (26.05.2015.)

18.05.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА У првој фази квалификационог поступка - Набавка добара за репрезентацију по партијама Број: ЈН - 16/2015 (18.05.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА За квалификациони поступак - прва фаза за јавну набавку добара за репрезентацију по партијама број JН 16/2015 (18.05.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЈН 16/2015 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА - ПАРТИЈА 1. - Књиге, монографије, уметничке слике и иконе и слични поклони (02.07.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПРВЕ ФАЗЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ПОСТУПКА ЈН 16/2015 НАБАВКА ДОБАРА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПО ПАРТИЈАМА - Партија 2. - Календари, роковници, прибор за писање и слични поклони (02.07.2015.)

15.09.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку добара - уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут), Број: ЈН-17/2015 (15.09.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара у отвореном поступку - уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално NSG-S (мазут), БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН-17/2015 (15.09.2015.)
Питања и одговори потенцијалним понуђачима за ЈН 17/2015 (09.10.2015.)
Одлука о додели уговора за ЈН 17/2015(19.10.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО-СПЕЦИЈАЛНО NSG-S (МАЗУТ) ЈН 17/2015 (05.11.2015.)

22.09.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У поступку јавне набавке мале вредности услуга – Израда пројектне документације по партијама ЈНМВ 18/2015 (22.09.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА БРОЈ ЈНМВ 18/2015 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ПАРТИЈАМА (22.09.2015.)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ-18/2015 (25.09.2015.)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈНМВ-18/2015 (25.09.2015.)
Одлука о избору најповољније понуде за ЈНМВ 18 2015 - Партија 1 - Израда пројекта за електро инсталације (06.10.2015.)
Одлука о избору најповољније понуде за ЈНМВ 18 2015 - Партија 2 - Израда пројекта за против пожарну заштиту (06.10.2015.)
Одлука о избору најповољније понуде за ЈНМВ 18 2015 - Партија 3 - Израда пројекта за реконструкцију амфитеатра А2 (06.10.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 18/2015 Партија1.- Израда пројекта за електро инсталације (15.10.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 18/2015 ПАРТИЈА 2. – Израда пројекта против пожарне заштите (15.10.2015.)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈНМВ 18/2015 ПАРТИЈА 3. – Израда пројекта за реконструкцију амфитеатра A-2 (15.10.2015.)


22.09.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку услуга - услуге фиксне телефоније са услугама кабловске телевизије, услуге мобилне телефоније и услуге интернет комуникације по партијама број ЈН 19/2015 (22.09.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 19/2015 - Услуге фиксне телефоније са услугама кабловске телевизије, услуге мобилне телефоније и услуге интернет комуникације (22.09.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 19/2015 (16.10.2015.)
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 19/2015 (19.10.2015.)
И з м е њ е н а и д о п у њ е н а конкурсна документација за јавну набавку услуга у отвореном поступку по партијама број ЈН 19/2015 (19.10.2015.)
Питања и одговори потенцијалним понуђачима за ЈН 19/2015 (19.10.2015.)
OБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЗА ЈН 19/2015 (23.10.2015.)
ОДЛУКА ДА СЕ ПОНИШТИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАКЕ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 19/2015 (04.02.2016.)

20.11.2015. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У отвореном поступку услуга - Штампарске услуге по партијама број ЈН 20/2015 (20.11.2015.)
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ ЈН 20/2015 (20.11.2015.)
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН-20/2015 (23.11.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-20/2015 (25.11.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-20/2015 (25.11.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-20/2015 (25.11.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-20/2015 (27.11.2015.)
Питања и одговори на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН-20/2015, потенцијалног понуђача од 14.12.2015. године (15.12.2015.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН 20/2015 штампарске услуге, Партија 1 (25.12.2015.)
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за ЈН 20/2015 штампарске услуге, Партија 2 (25.12.2015.)
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 20/2015 штампарске услуге, Партија 1 (20.01.2016.)
Обавештење о закљученом уговору за ЈН 20/2015 штампарске услуге, Партија 2 (25.01.2016.)
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter