OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


„Весник“, часопис за теорију и праксу друштвено хуманистичких наука, је наставно научна публикација Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, покренута 2013. Часопис излази полугодишње. У часопису се објављују научни и стручни радови, чланци, текстови и анализе наших професора, сарадника и истакнутих стручњака из земље и иностранства.

„Весник“ (Vesnik, Herald or Courier), journal for theory and practice of social science and humanities, is an academic journal of Belgrade Business School – Higher Education Institution for Applied Studies firstly published in 2013. The journal is published periodicaly, twice a year. The journal publishes scientific and expert articles and analyses od our professors, associates and eminent domestic and foreign experts and lecturers.

Реч уредника /Word from the editor

Упутство за писање радова /Instructions for submitting papers

Обавештења /Notifications


Издавач: Београдска пословна школа – висока школа струковних студија

За издавача:
Проф. др Ђуро Ђуровић, директор

Главни и одговорни уредник/Editor-in-chief:
Проф. др Иван Булатовић

Заменик главног и одговорног уредника/Deputy editor:
Проф. др Звездан Ђурић

Секретар/Managing editor
Mр Весна Јокановић

Маркетинг/Marketing
Милан Јовчић

Уређивачки одбор
Editorial board:

др Ђуро Ђуровић
др Миомир Тодоровић
др Миленко Радоман
др Слободан Анџић
др Веда Килибарда

Чланови међународног редакцијског одбора
International editorial board:

Данило Ж. Марковић, Српска академија образовања, Београд
Радован Пејановић, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду
Борче Давидовски, Правни факултет Универзита у Скопљу
Срећко Милачић, Економски факултет Универзитета у Приштини
Зоран Арађеловић, Економски факултет Универзитета у Нишу
Ж. Т. Тошенко, Институт за социологију Руске академије наука
Јоаким Вебер, Униврзитет кооперативних студија Баден-Виртемберг, Штутгард
Корнелија Мрњаус, Филозофски факултет, Свеучилиште у Ријеци“
Наталија Клеменчић, Економска школа Мурска Собота
Јоже Крањц, Виша струковна школа Брежице
Милутин Ђуричић, Универзитет Привредна Академија, Нови Сад
Зинаида Голенко, Институт за социологију Руске Академије наука
Миленко Крећа, Правни факултет Универзитета у Београду
Милорад Бејатовић, Универзитет Привредна Академија, Нови Сад
   
   
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter