студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 2, година 2013. (преузми цео број)
 

USKLAĐENOST ISHODA UČENJA S POTREBAMA TRŽIŠTA RADA, POJEDINCA I DRUŠTVA U CELINI

COMPLIANCE OUTCOMES WITH LABOR MARKET NEEDS, THE INDIVIDUAL AND SOCIETY AS A WHOLE 23-36

Doc. dr. Mirko Smoljić

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Prof. dr. Gordana Bujišić

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Marina Guzovski, univ. spec. oec.

Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DEVELOPMENT OF THE icT COMPETENCIES AND EMPLOYEE ENGAGEMENT 37-50

Anton Vorina, School of Economics

Vocational College, Celje, Slovenia

Ksenija David, School of Economics

Vocational College, Celje, Slovenia

Alenka Vrabič Vukotić

School of Economics, Vocational College, Celje, Slovenia

 

МОГУЋНОСТ ПОЈАВЕ ЗЛОУПОТРЕБА У ПОСТУПЦИМА ПЛАНИРАЊА И ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА 51-64

Иван Милојевић

Катедра за финансије, Војна академија, Универзитет одбране у Београду

Слободан Анџић

Београдска пословна школа, Београд

Стефоски Александар

Секретаријат за здравство, Град Београд

Миле Рајковић

Београдска пословна школа, Београд

 

ZNAČAJ I ULOGA KLASTERA ZA RAZVOJ MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

THE IMPORTANCE AND ROLE OF CLUSTERS IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT 65-73

Ivana Jovanović

Državni Univerzitet u Novom Pazaru

Borislav Radević

Departman za ekonomske nauke, Novi Pazar

Saša Marić

MUP Republike Srbije

 

OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA VISOKE POSLOVNE ŠKOLE VALJEVO U SKLADU SA EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE STANDARDOM 74-86

Mr Andrija Tošić

Đorđe Petrović

Dejan Beljić

 

КРАЋЕ КВАЛИТАТИВНО ИСТРАЖИВАЊЕ КРШЕЊА ПРАВА РАДНИКА

SHORT QUALITATIVE RESEARCH OF VIOLATIONS OF LABORS RIGHTS 87-99

Владимир Симић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Ненад Стевановић

Грађавинска школа, Београд

 

НЕОПХОДНОСТ РАЗВОЈА И ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ ТРЖИШТА У ЦИЉУ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА КРИЗЕ И СТВАРАЊА ПОВОЉНОГ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА 100-113

Максимовић Данијела

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Марчетић Марија

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Ђурић Драгана

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OFSOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN SLOVENIA 114-126

Mojca Sendelbah

School of Economics Celje, Vocational College, Celje, Slovenija

 

КОНЦЕПТ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 127-140

Игор Брауновић

ЈП „Србијашуме“

Дејан Мирковић

ЈП „Србијашуме

 

ЗЕЛЕНИ МАРКЕТИНГ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 141-143

Катарина Лазовић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

 

УТИЦАЈ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

EFFECT OF TECHNOLOGY TRANSFER ON ECONOMIC DEVELOPMENT 144-152

Зоран Милићевић

Економски факултет, Косовска Митровица, Република Србија

Љиљана Арсић

Економски факултет, Косовска Митровица, Република Србија

Јелена Премовић

СО Врбас, Република Србија

 

VIŠEKRITERIJUMSKA OCENA MOGUĆIH PROGRAMA VISOKIH POSLOVNIH ŠKOLA

MULTICRITERIA EVALUATION OF POSSIBLE PROGRAMS OF HIGH SCHOOL OF BUISNESS 153-159

Neđeljko Deretić

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Nada Damljanović

Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu

Ružica Stanković

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Blace

Mališa Žižović

Univerzitet Singidunum, Beograd

 

БЕЗБЕДНОСТ ОДНОСА ЖИВОТНЕ И РАДНЕ СРЕДИНЕ И ПОСЛОВНИ УСПЕХ ЕКОНОМСКИХ СУБЈЕКАТА 160-167

Генерал Драгиша Симић, дипл. правник

МУП, Београд (Србија)

Душан Д. Марковић, дипл. правник

МУП, Београд (Србија)

 

ЗНАЊЕ, ФОКУСИРАНОСТ И МЕНАЏМЕНТ ПРОМЕНА КАО ФАКТОР ПОСЛОВНОГ УСПЕХА 168-175

Др Звездан Ђурић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

Др Оливера Ђурић

Висока пословна школа струковних студија - Блаце

 

ЗАШТИТА ОСНОВНИХ ПРАВА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА ОСОБАСА ИНВАЛИДИТЕТОМ („ИНВАЛИДА РАДА“) СХОДНО АКТИМА ОУН и МОР-а 176-182

Jелена Ђуричић

дипл. правник, мастер

Данијела Ковачевић

Привредна Академија Нови Сад

 

ИНОВАЦИЈЕ КАО ФАКТОР ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА РЕГИОНА 183-201

Мр Јелена Ристић

Висока пословна школа Блаце

Стефан Милановић

Висока пословна школа Блаце

 

KORUPCIJA KAO PREPREKA ODRŽIVOM RASTU I RAZVOJU 202-223

Prof. dr Nebojša Backović

Visoka ekonomska škola Peć, Leposavić

Mr Gordana Jovanović

Visoka ekonomska škola Peć, Leposavić

 

СТРУЧНОСТ РАДНЕ СНАГЕ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

WORKFORCE QUALIFICATION AND UNEMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF SERBIA 224-231

Слађана Мушикић

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Гордана Прлинчевић

Висока пословна школа струковних студија, Блаце

 

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У УСЛОВИМА ТРЖИШНОГ ПРИВРЕЂИВАЊА 232-249

Никола Филиповић

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО И БИЗНИС У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА

ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS IN MODERN BUSINESS 250-261

Марта Самаиловић

Београд, Србија

 

NOTARJEV V PRAVNEM POSLOVANJU V SLOVENIJI

ROLE OF THE NOTARY IN LEGAL RELATIONS IN SLOVENIA 262-271

Rok Lampe

Fakultet za preduzetništvo, Gea-College, Ljubljana, Slovenia

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter