OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ВЕСНИК Број 2, година 2014. (преузми цео број)
САДРЖАЈ:

 

CAREER EDUCATION AND COUNSELING AND VOCATIONAL SELF-CONCEPT IN LIGHT OF NEW DEMANDS ON WORKFORCE IN GLOBALIZED WORLD 7 - 21

Kornelija Mrnjaus

Faculty of Humanities and Social Sciences, Rijeka, Croatia

 

МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НOВИХ ФИНAНСИJСКИХ ИНСTРУMEНTА ЗA УПРAВЉAЊE РИЗИКOM У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА СРПСКЕ ПРИВРЕДЕ
POSSIBLE APPLICATIONS OF NEW FINANCIAL INSTRUMENTS FOR RISK MANAGEMENT FOR IMPROVING THE SERBIAN ECONOMY 22 -38

Филип Димитров

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

Борјана Мирјанић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

Миле Самарџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија
Београд, Р. Србија

 

ПРАВНИ ОКВИР БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ СИСТЕМА
THE LEGAL FRAMEWORK FOR BUDGETARY ACCOUNTING SYSTEM 39 - 57

Иван Милојевић

Катедра за финансије, Војна академија, Универзитет одбране у Београду

Слободан Анџић

Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија

 

ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ
ЕSTABLISHING A MORTGAGE 58 - 75

Мр Савић Јадранка

Министарство правде Републике Србије

 

 

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter