OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2017. ГОДИНЕ

Информациони системи и технологије

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2+0

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2+0

7

3.

147

Mатематика

I

3+2+0

7

4.

520

Увод у информационе системе и технологије

I

3+2+0

6

5.

507

Архитектура рачунара и оперативни системи

II

2+1+1

6

6.

378

Статистика

II

3+2+0

6

7.

459

Основе програмирања

II

3+1+1

6

8.

262

Енглески језик 1

II

3+2+0

5

9.

 

 

 

578

008

535

006

003

Изборни предмет 1

1.а. Интернет сервиси

1.б. Маркетинг

1.в. Право привредних друштава

1.г. Рачуноводство

1.д. Социологија у бизнису

II

2+2+0

6

542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

016

Базе података

III

3+1+1 7

11.

007

Менаџмент

III

3+2+0

6

12.

462

Објектно програмирање

III

3+1+1

7

13.

416

Енглески језик 2

III

3+2+0

6

14.

 

576

483

024

Изборни предмет 2
2.а. Алгоритми и структуре података
2.б. Е-управа
2.в. Операциона истраживања

III

2+2+0

6

15.

538

Рачунарске мреже

IV

3+1+1

6

16.

015 Пројектовање информационих система

IV

3+2+0

6

17.

060 Електронско пословање

IV

3+2+0

6

18.


517
512
Изборни предмет 3
3.а. Заштита информационих система
3.б. Графички дизајн

IV

3+2+0

6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

519

Интернет технологије (Angular)

V

3+1+1

7

20.

510

Веб дизајн

V

3+1+1

7

21.

464

Менаџмент информациони системи

V

3+2+0

7

22.


580
547
Изборни предмет 4
4.а. Управљање пословним процесима
4.б. Управљање софтверским пројектима

V

3+2+0

7

23. 511 Веб програмирање VI 3+1+1

7

24. 534 Правне основе информационих система VI 3+2+0

6

25.
577
096
098
581
Изборни предмет 5
5.а. Интернет интелигентних уређаја
5.б. Менаџмент иновација
5.в. Осигурање
5.г. Предузетништво и бизнис
VI 3+2+0

6

26.
579
518
Изборни предмет 6
6.а. Системи пословне интелигенције
6.б. Интернет маркетинг
VI 3+2+0

7

  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Информациони системи и технологије основних струковних студија кандидат стиче звање струковни инжењер информационих система и укупно 180 ЕСПБ.

Менаџмент

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.

007

Менаџмент

I

3+2

6

5.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
6.

035

Привредно право

II

2+2 6
7.
240 Пословна статистика

II

3+2 6
8.
527 Основи маркетинга

II

3+2 6
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

091

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

2+2 6

11.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

12.

005 Информационе технологије у бизнису

III

2+2 6

13.

050 Менаџмент квалитета

III

3+2 7

14.


476
478
059
477
522
491
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Маркетинг комуницирање
2.ђ. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

045

Логистика

IV

3+2 6

16.

090 Предузетништво

IV

3+2 7

17.

529 Основи рачуноводства за менаџере

IV

3+2

6

18.


060
481
042
494
531
431
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Маркетинг истраживања
3.г. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.д. Основи цариснког поступка
3.ђ. Пореско књиговодство и евиденција
3.е. Пословне финансије
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

088

Менаџмент непрофитних органиѕација

V

3+2 7

20.

097 Менаџмент породичног бизниса

V

3+2 7

21.

528 Основи менаџмента људских ресурса

V

3+2 7

22.


192
510
483
496
089
464
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг у туризму
4.д. Маркетинг услуга
4.ђ. Менаџмент информациони системи
4.е. Порески поступак
4.ж. Управно право

V

3+2 7
23. 096 Менаџмент иновација VI 3+2 6
24. 541 Стратегијски менаџмент VI 3+2 7
25.
084
467
098
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Осигурање
5.г. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
087
086
546
514
Изборни предмет 6
6.а. Менаџмент у саобраћају
6.б. Менаџмент туризма и угоститељства
6.в. Управљање пројектима
6.г. Еколошки менаџмент
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Менаџмент основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.

Финансије, рачуноводство и банкарство

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
545 Увод у пословну информатику

I

3+2

6

5.
006 Рачуноводство

II

3+2 6
6.
548 Финансијска статистика

II

2+2 6
7.
418 Пословно право

II

2+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

029 Финансијско рачуноводство

III

2+2 6

11.

074 Финансијска тржишта

III

3+2 7

12.

007 Менаџмент

III

3+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
059
477
522
491
091
489
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Маркетинг комуницирање
2.ђ. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.е. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.ж. Менаџмент турстичких дестинација
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

030 Пословне финансије

IV

3+2 6

16.

076 Монетарне и јавне финансије

IV

3+2 7

17.

537 Принципи маркетинга

IV

3+2

6

18.


060
481
045
042
494
531
431
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Маркетинг истраживања
3.д. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.ђ. Основи цариснког поступка
3.е. Пореско књиговодство и евиденција
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

031 Контрола и ревизија

V

3+2 7

20.

192 Банкарство

V

3+2 7

21.

032 Управљачко рачуноводство

V

3+2 7

22.


510
483
496
089
464
097
528
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Веб дизајн
4.б. Е-управа
4.в. Маркетинг у туризму
4.г. Маркетинг услуга
4.д. Менаџмент информациони системи
4.ђ. Менаџмент породичног бизниса
4.е. Основи менаџмета људских ресурса
4.е. Порески поступак
4.ж. Управно право

V

3+2 7
23. 098 Осигурање VI 3+2 6
24. 471 Међународне финансије VI 3+2 7
25.
084
467
096
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Менаџмент иновација
5.г. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
508
506
540
Изборни предмет 6
6.а. Банкарско пословање и платни промет
6.б. Актуарски модели
6.в. Савремени привредни развој
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Финансије, рачуноводство и банкарство основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.

Маркетинг и трговина

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
007 Менаџмент

I

3+2

6

5.
544 Трговинско право

II

2+2 6
6.
008 Маркетинг

II

3+2 6
7.
275 Основи статистике

II

3+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

522 Маркетинг комуницирање

III

2+2 6

11.

046 Понашање потрошача

III

3+2 7

12.

525 Основе информационих система

III

2+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
059
477
491
091
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Јавне финансије
2.г. Локална самоурава
2.д. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.ђ. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

524 Менаџмент продаје

IV

3+2 7

16.

042 Маркетинг истраживања

IV

3+2 6

17.

006 Рачуноводство

IV

3+2

6

18.


060
481
045
494
531
431
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.д. Основи цариснког поступка
3.ђ. Пореско књиговодство и евиденција
3.е. Пословне финансије
3.ж. Пројектовање информационих система
3.з. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

516 Електронски маркетинг

V

3+2 7

20.

521 Канали маркетинга

V

3+2 7

21.

089 Маркетинг услуга

V

3+2 7

22.


192
510
483
496
464
097
528
057
220
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг у туризму
4.д. Менаџмент информациони системи
4.ђ. Менаџмент породичног бизниса
4.е. Основи менаџмета људских ресурса
4.ж. Порески поступак
4.з. Управно право

V

3+2 7
23. 047 Међународни маркетинг VI 3+2 7
24. 079 Спољнотрговинско пословање VI 3+2 6
25.
084
467
096
098
534
Изборни предмет 5
5.а. Економија Европске уније
5.б. Кривично право
5.в. Менаџмент иновација
5.д. Осигурање
5.г. Правне основе информационих система
VI 3+2 6
26.
513
509
081
523
Изборни предмет 6
6.а. Еколошки маркетинг
6.б. Бренд менаџмент
6.в. Маркетинг у трговини
6.г. Менаџмент ланца снабдевања
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Маркетинг и трговина основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.

Порези и царине

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 001 Економија I 3+2

7

2.

002

Пословна економика

I

3+2

7

3.

147

Mатематика

I

3+2

7

4.
007 Менаџмент

I

3+2

6

5.
532 Основи царинског система

II

3+2 6
6.
539 Рачуноводство пореских обвезника

II

2+2 6
7.
536 Привредно право са основама међународног привредног права

II

2+2 6
8.
262 Енглески језик 1

II

3+2 5
9.

 

 

 

003

515

008

Изборни предмет 1

1.а. Социологија у бизнису

1.б. Економске интеграције

1.в. Маркетинг

II 2+1 6
542 Стручна пракса

II

0+8 4

 

 

Факултативни предмети*

 

265

Немачки језик 1

II

2+2

-

 

550

Шпански језик 1

II

2+2

-

УУкупно часова активне наставе

41

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

059 Јавне финансије

III

2+2 6

11.

533 Порески систем

III

3+2 8

12.

526 Основе пословне информатике

III

2+2 6

13.

416 Енглески језик 2

III

3+2 6

14.


476
478
477
522
491
091
489
029
479
492
Изборни предмет 2
2.а. Јавне набавке
2.б. Јавне службе
2.в. Локална самоурава
2.г.  Маркетинг комуницирање
2.д. Менаџмент људских ресурса у туризму
2.ђ. Менаџмент малих и средњих предузећа
2.е. Менаџмент турстичких дестинација
2.ж. Финансијско рачуноводство
2.з. Финансирање јавне управе
2.и. Хотелски менаџмент

III

2+2 6

15.

531 Основи цариснког поступка

IV

3+2 7

16.

431 Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2 6

17.

400 Основи статистичке анализе

IV

3+2

6

18.


060
481
045
042
494
030
015
538
Изборни предмет 3
3.а. Електронско пословање
3.б. Јавно-приватно партнерство
3.в. Логистика
3.г. Маркетинг истраживања
3.д. Менаџмент квалитета туристичких услуга
3.ђ. Пословне финансије
3.е. Пројектовање информационих система
3.ж. Рачунарске мреже

IV

3+2 6

 

543

Стручна пракса 2

IV

0+8

4

 

 

Факултативни предмети*      

 

397

Немачки језик 2

III

2+2

-

 

551

Шпански језик 2

III,IV

2*(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

19.

085 Познавање робе

V

3+2 8

20.

057 Порески поступак

V

3+2 7

21.

220 Управно право

V

3+2 7

22.


192
510
483
089
496
464
097
528
Изборни предмет 4
4.а. Банкарство
4.б. Веб дизајн
4.в. Е-управа
4.г. Маркетинг услуга
4.д. Маркетинг у туризму
4.ђ. Менаџмент информациони системи
4.е. Менаџмент породичног бизниса
4.ж. Основи менаџмета људских ресурса

V

3+2 7
23. 467 Кривично право VI 3+2 6
24. 084 Економија Европске уније VI 3+2 6
25.
096
098
534
079
Изборни предмет 5
5.а. Менаџмент иновација
5.б. Осигурање
5.в. Правне основе информационих система
5.д. Спољнотрговинско пословање
VI 3+2 6
26.
549
530
Изборни предмет 6
6.а. Царински деликти
6.б. Основи царинске тарифе
VI 3+2 7
  468 Стручна пракса и пројектни рад VI 0+8 6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
Завршетком студијског програма Порези и царине основних струковних студија кандидат стиче звање струковни економиста и укупно 180 ЕСПБ.


АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 2014. ГОДИНЕ

Менаџмент туризма

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

6

2.

3085

Основе менаџмента

I

3+2

6

3.

3086

Економика туризма

I

3+2

6

4.

3003

Математика

I

3+2

6

5.

3087

Информационе технологије у туризму

I

3+2

6

6.

3088

Основе туризма

II

3+2

7

7.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

8.

3089

Статистика у туризму

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3090

Социологија у туризму

 

 

 

3091

Пословно комуницирање у туризму

 

 

 

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Француски језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3092

Менаџмент туристичких дестинација

III

3+2

6

12.

3093

Менаџмент туристичких агенција

III

3+2

6

13.

3094

Менаџмент људских ресурса у туризму

III

3+2

6

14.

3095

Хотелски менаџмент

III

3+2

6

15.

3096

Електронско пословање у туризму

III

3+2

6

16.

3097

Менаџмент квалитета туристичких услуга

IV

3+2

6

17.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

6

18.

3098

Немачки језик у туризму

III, IV

2х(2+2)

6

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3103

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Француски језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставее

64

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3099

Маркетинг у туризму

V

3+2

7

22.

3099A

Маркетинг у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3100

Пословно право у туризму

V

3+2

6

24.

3100A

Пословно право у туризму - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3101

Енглески језик III

V и VI

2x(2+2)

6

26.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

27.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

28.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

29.   Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

30.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

31.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

63

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима) 

 

Завршетком студијског програма Менаџмент туризма основних струковних студија кандидат стиче звање струковни менаџер и укупно 180 ЕСПБ.      


Јавна управа

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3070

Основи права

I

3+2

7

2.

3071

Устав и људска права

II

3+2

6

3.

3072

Информационе технологије у јавној управи

I

3+2

6

4.

3073

Менаџмент у јавној управи

I

3+2

6

5.

3074

Основи економије

I

3+2

6

6.

3011

Привредно право

II

3+2

6

7.

3075

Административно и канцеларијско пословање

I

3+2

6

8.

3076

Социологија и правна етика

II

3+2

6

9.

3008

Статистика

II

3+2

6

10.

 

 

 

3009

3066

Изборни предмет 1
Енглески језик I
Немачки језик I

II

2+2

5

 

 

 

 

3064

3102

Факултативни предмети*
Руски језик I
Француски језик I

I

 

 

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3077

Јавне набавке

III

3+2

6

12.

3078

Локална самоуправа

III

3+2

6

13.

3079

Јавне службе

III

3+2

6

14.

3080

Финансирање јавне управе

III

3+2

6

15.

3081

Правно нормирање

III

3+2

6

16.

3082

Јавно-приватно партнерство

IV

3+2

6

17.

3083

Службеничко право

IV

3+2

7

18.

 

Изборни предмет 2** 

IV

3+2

6

19.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

20.


3010
3067

Изборни предмет 4
Енглески језик II
Немачки језик II

IV

2+2

5

 


3065
3103

Факултативни предмети:
Руски језик II
Француски језик II

III и IV

2x(2+2)

 

Укупно часова активне наставе

49

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3062

Кривично право

V

3+2

6

22.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3063

Управно право

V

3+2

6

24.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3084

Е-управа

V

3+2

6

26.

3084A

Е-управа - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 7***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 7 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру)
***Студент бира изборни предмет 5,6,7 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима)

 

Завршетком студијског програма Јавна управа основних струковних студија кандидат стиче звање струковни правник и укупно 180 ЕСПБ.

 

Одлука о промени студијског програма Јавна управа основних струковних студија (детаљније)


АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ. ВАЖИ САМО ЗА СТУДЕНТЕ СА СП МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА И СП ЈАВНА УПРАВА. (детаљније)

 

 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter