OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Акредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија  2017. године:
 

Рачуноводство, контрола и ревизија

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 027 Корпоративне финансије I 4+4 10
2.
563 Ревизорско финансијксо извештавање

I

3+3 9
3.
552 Економска анализа привредних субјектата

I

3+3 9
4.
026 Менаџерско рачуноводство

II

4+4 10
5.

221
216

570
Изборни предмет 1
1.а. Финансијска анализа и интерна ревизија
1.б. Међународни стандарди финансијског извештавања
1.в. Управљање пословним перформансама

II

3+3 7
6.

 

 


470
078
222
Изборни предмет 2
2.а. Вредновање компанија
2.б. Берзанско пословање
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Рачуноводство, контрола и ревизија специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни економиста и укупно 240 ЕСПБ.

Јавна управа, порески и царински системи

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 571 Управно процесно право I 4+4 10
2.
575 Царински поступак и процедуре

I

3+3 9
3.
453 Радно право

I

3+3 9
4.
559 Откривање повреда цариснких прописа

II

4+4 10
5.

556
560
574
Изборни предмет 1
1.а. Канцеларијско пословање
1.б. Пореске основице и царинске тарифе
1.в. Фискални менаџмент

II

3+3 7
6.

 

 


572
564
222
Изборни предмет 2
2.а. Уставно право
2.б. Спољнотрговински и девизни систем
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Јавна управа, порески и царински системи специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни правник и укупно 240 ЕСПБ.

УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ, ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ

Специјалистичке струковне студије могу уписати лица која су претходно завршила основне струковне студије у трогодишњем трајању, односно остварених 180 ЕСПБ бодова.

Студијски програми и стручни називи:

Рачуноводствo, контрола и ревизија (54 студената) - у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Економске науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни економиста и додатних 60 ЕСПБ бодова;
Јавна управа, порески и царински системи (54 студената) - у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Правне науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни правник и додатних 60 ЕСПБ бодова;

Потребна документа за упис студената:

• Диплома о завршеним основним струковним студијама високог образовања од 180 ЕСПБ бодова, оригинал на увид и фотокопија
• Извод из матичне књиге рођених, оригинал на увид и фотокопија
• Индекс (купује се у скриптарници Школе) – попунити ћирилицом, не лепити слику
• Образац ШВ-20 – 2 комада (купује се у скриптарници Школе)
• Три фотографије (3.5 х 4.5 цм)
• Доказ о уплати школарине (120.000,00 дин. ако се плаћа у целости или 20.000,00 динара ако се плаћа у 6 месечних рата – за позив на број уписује се шифра 40 и ЈМБГ студента)
• Уговор, ако се школарина плаћа на рате узима се у канцеларији за специјалистичке студије

Упис заинтересованих кандидата за специјалистичке струковне студије за школску 2018/2019. годину вршиће се у Служби за специјалистичке студије, телефон: 011/ 3042-314 сваког радног дана од 11:00 до 14:00 часова, почев од 24.09.2018. године.


 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter