студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

(процедура, потребна документа, понуда стручне праксе)

• Студент се пријављује за обављање стручне праксе у организацији БПШ-ВШСС, тако што Студентској служби (Стручна пракса) подноси Захтев за обављање стручне праксе и Сагласност Ментора праксе.

• Студент Захтев за обављање стручне праксе (ЗУ-2201г) купује на шалтеру скриптарнице Школе.

• Студент пре подношења Захтева за обављање стручне праксе мора одабрати Ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника школе. Студент бира Ментора прибављањем његове писмене сагласности. Ментор се давањем сагласности обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току спровођења стручне праксе и израде Дневника праксе и Пројектног рада.

• Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) - (download)

• Уз попуњен Захтев за обављање стручне праксе и потписану Сагласност Ментора студенти завршних година свих степена студија Служби доставља и Уверење о положеним испитима (уверење се преузима са Студентског интернет сервиса - линк до сервиса http://sis.bbs.edu.rs/ ) и своју биографију.

• БПШ-ВШСС сваке школске године (01.11.) обавештава студенте о расположивим Центрима за практично образовање (установе, предузећа и др.) са којима има претходно склопљене уговоре о обављању стручне праксе, истицањем актуелне Понуде стручне праксе на огласној табли и интернет страници школе.

• Студент се може пријавити на обављање стручне праксе само у Центру за практично образовање (установа, предузеће и др.) који је део Понуде стручне праксе.

- ПОНУДА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ (кликнути овде)

• Студентима који су распоређени у складу са истакнутом Понудом стручне праксе Студентска служба (Стручна пракса) издаје следећа документа:

1) Упут за обављање стручне праксе, (ЗУ-2201з) - (download) .
- Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (Коментор) по приступу у Центар за практично образовање.

2) - Дневник стручне праксе, (ЗУ-2201а) - (download).
    - Преиспитивање испуњености захтева БПШ-ВШСС и верификација производа и услуга из „Outsource“ (ЗУ-2201д), - (download).
    - Опширније о Дневнику стручне праксе - (download).

3) Образац потврде о обављеној стручној пракси, (ЗУ-2201и) - (download).

4) Анкетни упитник АНК-11, - (download).

5) Анкетни упитник АНК-5 - (download).

• Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу Ментора праксе, води Дневник праксе.

• Студент је дужан да након обављене стручне праксе Ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

• Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад.
- Опширније о Пројектном раду - (download).
- Насловна страна Пројектног рада - (download).

• Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
- Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
- Запис Вредновање стручне праксе студената (ЗУ-2201б).

• Студент Запис вредновања стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице школе.

• Студент Пројектни рад брани пред Ментором.

• Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

• Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада.
 
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter