студије Студијски програми
основних студија
Студијски програми специјалистичких студија Студијски програм
мастер струковних студија
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Листа стручних назива Стари студијски програми Распоред предавања Предмети Наставно особљe Термини консултација Актуелни испитни рок Студентске радионице
и јавна предавања
Стручна пракса за студенте
и израда завршног рада
Центар за истраживање,
развој и каријерно вођење
Ценовник

OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

(процедура, потребна документа)

• Студент може самостално и мимо истакнуте актуелне Понуде стручне праксе школе, одабрати Центар за практично образовање (предузеће, установу и др.), са којим ће БПШ-ВШСС накнадно склопити Уговор о обављању стручне праксе.

• Након самосталног одабира Центра за практично образовање, БПШ-ВШСС у име студента, закључује Уговор о обављању стручне праксе са наведеним Центром.

• Уговор о обављању стручне праксе закључује се за временски период који минимално износи 120 сати или 15 дана, а у складу са Наставним планом и програмом БПШ-ВШСС.

• Уговор о обављању стручне праксе студената (ЗУ-2201в) - (download) .

• Студент пре реализовања стручне праксе мора одабрати Ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника школе. Студент бира Ментора прибављањем његове писмене сагласности. Ментор се давањем сагласности обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току спровођења стручне праксе и израде Дневника праксе и Пројектног рада.

• Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) - (download)

• Студенти који су мимо истакнуте Понуде стручне праксе самостално одабрали Центар за практично образовање, са којим је БПШ-ВШСС накнадно склопила Уговор о обављању стручне праксе студенатa, Студентској служби (Стручна пракса) достављају примерак тог уговора на основу кога им Служба издаје следећа документа:

1) Упут за обављање стручне праксе, (ЗУ-2201з) - (download) .
- Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (Коментор) по приступу у Центар за практично образовање.

2) - Дневник стручне праксе, (ЗУ-2201а) - (download).
    - Преиспитивање испуњености захтева БПШ-ВШСС и верификација производа и услуга из „Outsource“ (ЗУ-2201д), - (download).
    - Опширније о Дневнику стручне праксе - (download).

3) Образац потврде о обављеној стручној пракси, (ЗУ-2201и) - (download).

4) Анкетни упитник АНК-11, - (download).

5) Анкетни упитник АНК-5 - (download).

• Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу Ментора праксе, води Дневник праксе.

• Студент је дужан да након обављене стручне праксе Ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

• Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад.
- Опширније о Пројектном раду - (download).
- Насловна страна Пројектног рада - (download).

• Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
- Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
- Запис Вредновање стручне праксе студената (ЗУ-2201б).

• Студент Запис вредновања стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице школе.

• Студент Пројектни рад брани пред Ментором.

• Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

• Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада.
 
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter