OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

(процедура, потребна документа)

• Студент може самостално и мимо истакнуте актуелне Понуде стручне праксе школе, одабрати Центар за практично образовање (предузеће, установу и др.), са којим ће БПШ-ВШСС накнадно склопити Уговор о обављању стручне праксе.

• Након самосталног одабира Центра за практично образовање, БПШ-ВШСС у име студента, закључује Уговор о обављању стручне праксе са наведеним Центром.

• Уговор о обављању стручне праксе закључује се за временски период који минимално износи 120 сати или 15 дана, а у складу са Наставним планом и програмом БПШ-ВШСС.

• Уговор о обављању стручне праксе студената (ЗУ-2201в) - (download) .

• Студент пре реализовања стручне праксе мора одабрати Ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника школе. Студент бира Ментора прибављањем његове писмене сагласности. Ментор се давањем сагласности обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току спровођења стручне праксе и израде Дневника праксе и Пројектног рада.

• Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) - (download)

• Студенти који су мимо истакнуте Понуде стручне праксе самостално одабрали Центар за практично образовање, са којим је БПШ-ВШСС накнадно склопила Уговор о обављању стручне праксе студенатa, Студентској служби (Стручна пракса) достављају примерак тог уговора на основу кога им Служба издаје следећа документа:

1) Упут за обављање стручне праксе, (ЗУ-2201з) - (download) .
- Студент је дужан да Упут преда лицу задуженом за његов пријем (Коментор) по приступу у Центар за практично образовање.

2) - Дневник стручне праксе, (ЗУ-2201а) - (download).
    - Преиспитивање испуњености захтева БПШ-ВШСС и верификација производа и услуга из „Outsource“ (ЗУ-2201д), - (download).
    - Опширније о Дневнику стручне праксе - (download).

3) Образац потврде о обављеној стручној пракси, (ЗУ-2201и) - (download).

4) Анкетни упитник АНК-11, - (download).

5) Анкетни упитник АНК-5 - (download).

• Студент је дужан да у току трајања стручне праксе у Центру, уз помоћ и контролу Ментора праксе, води Дневник праксе.

• Студент је дужан да након обављене стручне праксе Ментору достави Дневник праксе на преглед и оверу.

• Оверен Дневник стручне праксе, представља доказ о успешно реализованој стручној пракси за студенте свих степена студија, осим студената завршних година студија који осим Дневника праксе имају обавезу и да израде и одбране Пројектни рад.
- Опширније о Пројектном раду - (download).
- Насловна страна Пројектног рада - (download).

• Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
- Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
- Запис Вредновање стручне праксе студената (ЗУ-2201б).

• Студент Запис вредновања стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице школе.

• Студент Пројектни рад брани пред Ментором.

• Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

• Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада.
 
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter