OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

(процедура, потребна документа)

• Уколико је студент у радном односу, може реализовати стручну праксу одобрењем Молбе за признавање практичног оспособљавања (ЗУ-2201е) коју подноси Студентској служби (Стручна пракса), и која мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица организације у којој је студент запослен.

• Молба за признавање практичног оспособљавања (ЗУ-2201е) - (download) .

• Студенти завршних година свих степена студија уз наведену Молбу, Студентској служби достављају и Сагласност Ментора праксе.

• Студенти завршних година свих степена студија морају имати одабраног Ментора праксе. Ментор је лице из редова наставника школе.

• Студент бира Ментора прибављањем његове писмене сагласности. Ментор се давањем сагласности обавезује да партиципира у извршењу обавеза које студент има у току израде Пројектног рада.

• Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) - (download)

• Студенти завршних година свих степена студија су дужни да након одобрења Молбе за признавање практичног оспособљавања израде Пројектни рад.
- Опширније о Пројектном раду - (download).
- Насловна страна Пројектног рада - (download).

• Након израде Пројектног рада студент Ментору доставља по два примерка:
- Коначне верзије Пројектног рада на оцену,
- Запис Вредновање стручне праксе студената (ЗУ-2201б).

• Студент Запис вредновања стручне праксе купује на шалтеру скриптарнице школе.

• Студент Пројектни рад брани пред Ментором.

• Ментор Пројектни рад оцењује описном оценом „прихватљиво“ или „неприхватљиво”.

• Попуњена и оверена горе наведена документа, осим Упута за обављање стручне праксе, студент је дужан да достави Студентској служби (Стручна пракса) након овере Дневника праксе и одбране Пројектног рада.
 
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter