OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

Пословна економија

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 558 Методологија истраживачког рада I 3+2

7

2.
552 Економска анализа привредних субјеката

I

3+2

7

3.
214 Организационо понашање

I

3+2

7

4.
222 Пословне комуникације

I

4+4 7
5.
026 Менаџерско рачуноводство

II

3+2 7
6.
565 Стратегијски маркетинг

II

3+2 7
7.

473
570
561
Изборни предмет 1
1.а. Менаџмент људских ресурса
1.б. Управљање пословним перформансама
1.в. Пословни маркетинг

II

3+2 7
8.

 

 


472
557
562
Изборни предмет 2
2.а. Пословно одлучивање
2.б. Међународно финансијско пословање
2.в. Примењена маркетинг истраживања
II 3+2 7
566 Стручна пракса

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

43

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

9.

162 Финансијски менаџмент

III

3+2 8

10.

208 Интегрисани менаџмент системи

III

3+2 6

11.

563 Ревизорско финансијско извештавање

III

3+2 7
12.
215
224
453
Изборни предмет 3
3.а. Реинжењеринг пословних процеса
3.б. Банкарски менаџмент
3.в. Радно право

III

3+2 8

13.

573 Финансијско право

IV

3+2 7

14.


221
569
470
Изборни предмет 4
4.а. Финансијска анализа и интерна ревизија
4.б. Управљање инвестицијама
4.в. Вредновање компанија

IV

3+3 7
15.
078
555
574
Изборни предмет 5
5.а. Берзанско пословање
5.б. Интегрисане маркетиншке комуникације
5.в. Фискални менаџмент

IV

3+3 7

16.

567 Стручна пракса и пројектни рад

IV

0+8

4

17. 553 Завршни рад IV 0+10 6

Укупно часова активне наставе

38

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Пословна економија мастер струковних студија кандидат стиче звање струковни мастер економиста и укупно 300 ЕСПБ.
 
Упис прве генерације студената врши се од септембра 2017.

Одлука о промени студијског програма мастер струковних студија високог образовања – Пословна економија (детаљније)

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter