OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

 
А) ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 ЕСПБ бодова)
 
Завршетком првог степена високог образовања (Основне струковне студије у трајању од 3 године – 180 ЕСПБ бодова) стичу се следећи стручни називи:
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУЧНИ НАЗИВ
А) Пословна информатика и е-бизнис Струковни пословни информатичар
Б) Менаџмент Струковни менаџер
Ц) Финансије, рачуноводство и банкарство Струковни економиста
Д) Маркетинг и трговина Струковни економиста
Е) Порези и царине Струковни економиста
Ф) Менаџмент туризма Струковни менаџер
Г) Јавна управа Струковни правник
 
Б) ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
     (180 + 60 ЕСПБ бодова)
 
Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија акредитовала је три студијска програма специјалистичких струковних студија у оквиру другог степена високог образовања:
 
- Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Економске науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни економиста и додатних 60 ЕСПБ бодова;
 
- Стратегијски финансијски менаџмент, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Економске науке, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни економиста и додатних 60 ЕСПБ бодова;
 
- Менаџмент пословних процеса, у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, научна област Менаџмент и бизнис, чијим завршетком се стиче стручни назив специјалиста струковни менаџер и додатних 60 ЕСПБ бодова.
 
Услови за упис на специјалистичке струковне студије
 
На одговарајуће специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је претходно завршило основне струковне студије или основне академске студије у трогодишњем трајању, односно остварило 180 ЕСПБ бодова.
 


Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter