OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ, РАЗВОЈ И КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ
БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ – ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Центар за истраживање, развој и каријерно вођење има за циљ да кроз различите видове ваннаставних активности, омогући студентима Београдске пословне школе Високе школе струковних студија стицање знања, вештина и искуства неопходних за развој индивидуалних каријера, односно да их што боље припреми за прелазак на следећи ниво развоја каријере, након дипломирања (запослење или наставак студија).

Циљеви:
- Концептуализација, промоција и креирање иновативних модела за развој каријере;
- Развој „пословних вештина“ (business skills) код студената БПШ-ВШСС, као и код заинтересованих екстерних полазника;
- Ефикасније запошљавање и конкурентност на тржишту рада студената БПШ-ВШСС и заинтересованих екстерних полазника;
- Оснаживање и унапређење система струковног образовања кроз повезивање и сарадњу са компанијама.
 
Координатор центра за истраживање, развој и каријерно вођење,
проф. др Нина Ђурица
контакт: nina.djurica@bbs.edu.rs
 
АКТУЕЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
 
- 10, 11. и 12. маја 2018. године одржана је радионица на тему „Три дана са Google стручњацима“ у Београдској пословној школи Високој школи струковних студија. (детаљније).
- Дана 25.04.2018. Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Града Београда и председник Савета за запошљавање Града Београда, одржао је јавно предавање на тему “Стратегија развоја запослености у јавној управи” (детаљније).
- OGBS Education&Solution eдукaтивни цeнтaр у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoдjeњe и сaвeтoвaњe Бeoгрaдскe пoслoвнe шкoлe oргaнизуje курс пoд нaзивoм “Рaзвoj личних вeштинa - oснoвни нивo”. Циљ oвoг курсa je oснaживaњe рaзвojних пoтeнциjaлa кojи зaхвaљуjући усвajaњу прeнoсивих вeштинa пoстижу свojу пуну примeну у (будућeм) пoслoвнoм oкружeњу. Зa дeсeт студeнaтa БПШ-ВШСС oбeзбeђeнo je бeсплaтнo учeшћe у курсу. Нaкoн зaвршeнoг курсa сви пoлaзници дoбиjajу Сeртификaт. Првa тeмa у oквиру курсa oдрзaћe сe 22.01.2018. гoдинe у 17:30 у aмфитeaтру A6. Дeтaљaн прoгрaм и тeмe мoжeтe пoглeдaти у прилoгу. Зaинтeрeсoвaни студeнти мoгу сe приjaвити нa мaил: aleksandradjuric@bbs.edu.rs (приjaвe трajу дo 18.01.2018.гoдинe). Пoглeдajтe детаљан Плaн и прoгрaм курсa.
- У БПШ-ВШСС завршена је и друга у низу студентска радионица са темом: „Јавни наступ и припрема за интервју за посао“ (детаљније)
- Представнице туристичке агенције „Go2“ одржале су предавање студентима БПШ, о начину на који се конципирају специфичне туристичке понуде прилагођене младој популацији (детаљније)
- У Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија, одржаће се студентска радионица са темом: „Јавни наступ и припрема за интервју за посао“ (детаљније)
- У четвртак, 16.03.2017. године, у амфитетару А5, у 12:10 часова, Ивана Радовић одржала је предавање на тему: „Како покренути сопствени бизнис“ (детаљније)
- У четвртак, 16.3.2017. године, у оквиру Центра за каријерно вођење и саветовање, предавање је одржао проф. др Бојан Димитријевић на тему: "Духовни развој човека по систему Гурђијева" (детаљније)
- 27.01.2017. додељене Захвалнице спољним сарадницима Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија за допринос образовању студената (детаљније)
- 21.01.2017. и 22.01.2107. у Београдској пословној школи – Високој школи струковних студија одржана је Зимска школа Трансакционе анализе (детаљније)
- 26.12.2016. у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoђeњe и сaвeтoвaњe БПШ-ВШСС, у пoнeдeљaк одржана је рaдиoницa нa тeму: "Сoциjaлнo oпaжaњe и прoфeсиoнaлнa eфикaсниoст". (детаљније)
- 21. 12. 2016. године Студентима Београдске Пословне Школе - Високе Школе Струковних студија је одржано Јавно, гостујуће Предавање „Одрживи еко туризам са примерима добре праксе у урбаним и руралним срединама“ од стране Јасмине Мажгаљ, заменика градског секретара за заштиту животне средине града Београда. (детаљније)
- 21.01.2017. и  22.01.2017. у сaрaдњи сa Цeнтрoм зa кaриjeрнo вoђeњe и сaвeтoвaњe БПШ-ВШСС, Бeoгрaдскa пoслoвнa шкoлa бићe дoмaћин "Зимскe шкoлe Tрaнсaкциoнe aнaлизe". (детаљније)
- 12.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Конгресни туризам" од стране Мионе Милић, директорке и ПР "The Best Solutions South East Europe Meetings Industry Assosiaton" (детаљније)
- 07.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Пословање и задаци ТОБ-а" у излагању Миодрага Поповића, директора Туристичке Организације Београд. (детаљније)
- 05.12.2016.године студентима БПШ - ВШСС је одржано Јавно предавање на тему "Медицински туризам и бање Србије" у излагању Славише Јовановића (детаљније)
- 05.12.2016. Директор Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија, проф. др Ђуро Ђуровић, добио је позив да присуствује Пословном форуму: Србија – Грчка (детаљније)
- 28.11.2016. Емица Дачић одржала радионицу je сa тeмoм "Aктивно слушaњe и прoфeсиoнaлнa eфикaснoст" (детаљније)
- 21.11. 2016. дoц.др Jaсминa Maжгaj одржaла гoстуjућe прeдaвaњe нa тeму "Зeлeни грaдoви кao мoдeл eкo туризмa" (детаљније)
- 15.11. 2016. Одржана трибина: Како до студија у иностранству?, Организације српских студената у иностранству (ОССИ) (детаљније)
- 8.11. 2016. Одржана радионица: „Стицање вештина успешних лидера“ -  коју је одржала проф. др Александра Ђурић (детаљније)
 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter